Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 VIZIANAGARAM PARVATHIPURAM KOTHAVALASA PVP 11KV ADDAPUSEELA 02221202 20:25:00
2 VIZIANAGARAM GL PURAM GL PURAM 11KV GLPURAM MHQ 02243101 21:54:00
3 VIZIANAGARAM NELLIMARLA IDA NELLIMARLA 11KV INDUSTRIAL 02124302 21:53:00
4 VIZIANAGARAM NELLIMARLA IDA NELLIMARLA 11KV SARIPALLI RURAL 02124303 21:54:00
5 VIZIANAGARAM BHOGAPURAM BHOGAPURAM 11KV BHOGAPURAM RURAL 02121303 21:30:00
6 VIZIANAGARAM BOBBILI BOBBILI GROWTH CENTER-II 11KV INDUSTRIAL 02211203 19:43:00
7 VIZIANAGARAM GARUGUBILLI NAGOORU 11KV RAVIVALASA 02222102 20:41:00
8 VIZIANAGARAM GURLA GARBHAM 11KV SRINIVASA JUTE MILL 02125303 21:20:00
9 VIZIANAGARAM GURLA GURLA 11KV ATCHUTAPURAM 02125103 21:56:10
10 VIZIANAGARAM JIYYAMMAVALASA PEDA MERANGI 11KV RRB PURAM-KURUPAM 02241102 19:47:00
11 VIZIANAGARAM BADANGI GAJARAYANIVALASA 11KV G.R.VALASA 02232101 21:29:16
12 VIZIANAGARAM GARUGUBILLI GARUGUBILLI 11KV GARUGUBILLI MHQ 02222201 10:25:00
13 VIZIANAGARAM NELLIMARLA IDA NELLIMARLA 11KV MIMS 02124301 21:51:00
14 VIZIANAGARAM JIYYAMMAVALASA PEDA MERANGI 11KV VENKATA RAJAPURAM 02241103 20:42:00
15 VIZIANAGARAM JIYYAMMAVALASA PEDA MERANGI 11KV MERANGI 02241104 20:42:00
16 VIZIANAGARAM BHOGAPURAM BHOGAPURAM 11KV BHOGAPURAM INDUSTRIAL 02121302 21:31:00
17 VIZIANAGARAM JIYYAMMAVALASA PEDA MERANGI 11KV PARAJAPADU 02241101 20:42:00
18 VIZIANAGARAM GARUGUBILLI GARUGUBILLI 11KV GARUGUBILLI RURAL 02222202 10:31:00
19 VIZIANAGARAM KURUPAM KURUPAM 11KV KURUPAM MHQ 02242101 20:35:00
20 VIZIANAGARAM PARVATHIPURAM KOTHAVALASA PVP 11KV WATER WORKS 02221201 20:30:00
21 VIZIANAGARAM GARUGUBILLI GARUGUBILLI 11KV UDDAVOLU 02222203 10:26:00
22 VIZIANAGARAM GARUGUBILLI NAGOORU 11KV THOTAPALLI 02222101 20:40:00
23 VIZIANAGARAM JIYYAMMAVALASA JM VALASA 11KV PEDA BUDDIDI 02241202 20:33:00
24 VIZIANAGARAM KURUPAM KURUPAM 11KV KURUPAM RURAL 02242103 20:32:00