Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 VIZIANAGARAM KOMARADA KOMARADA 11KV INDUSTRIAL 02223105 21:36:00
2 VIZIANAGARAM BADANGI PINAPENKI 11KV PALTHERU RWS 02232204 21:54:00
3 VIZIANAGARAM SEETANAGARAM SEETHANAGARAM 11KV SEETHANAGARAM TOWN 02213102 20:56:00
4 VIZIANAGARAM GAJAPATHINAGARAM GAJAPATHINAGARAM 11KV GAJAPATHINAGARAM TOWN 02141102 21:45:00
5 VIZIANAGARAM KOMARADA KOTTU 11KV RAYAPURAM 02223201 21:08:25
6 VIZIANAGARAM JAMI KUMARAM 11KV KUMARAM-KUMARAM RURAL 02134202 19:35:00
7 VIZIANAGARAM BONDAPALLI BONDAPALLI 11KV BONDAPALLI MHQ 02143301 21:58:00
8 VIZIANAGARAM MAKKUVA MAVUDI 11KV TUNDA 02215202 19:27:00
9 VIZIANAGARAM PACHIPENTA PACHIPENTA 11KV PACHIPENTA 02234101 21:59:00
10 VIZIANAGARAM DENKADA BATALLION 11KV BODDAVALASA INDUSTRIAL 02123403 20:59:00
11 VIZIANAGARAM S.KOTA TB VARA 11KV BONANGI 02131203 14:50:23
12 VIZIANAGARAM KOMARADA KOTTU 11KV CHEEDIPALLI 02223202 21:42:22
13 VIZIANAGARAM PACHIPENTA PACHIPENTA 11KV MATHUMURU 02234103 21:59:00
14 VIZIANAGARAM BOBBILI PIRIDI 11KV KARDA (PINAPENKI) 02212101 21:47:00
15 VIZIANAGARAM GURLA GATCHALAVALASA 11KV KARLAM 02125403 15:36:00
16 VIZIANAGARAM BOBBILI JAGANNADHAPURAM 11KV VELAGAVALASA 02212302 21:46:00
17 VIZIANAGARAM GURLA GATCHALAVALASA 11KV PATHIKAYALAVALASA 02125401 15:37:29
18 VIZIANAGARAM JAMI KUMARAM 11KV KUMARAM-INDUSTRIAL 02134201 20:54:00
19 VIZIANAGARAM MAKKUVA MAVUDI 11KV MAKKUVA- CHINTHALAVALASA 02215201 19:47:00
20 VIZIANAGARAM BOBBILI BOBBILI GROWTH CENTER-II 11KV HERITAGE 02211301 21:56:00
21 VIZIANAGARAM BOBBILI BALIJIPETA 11KV BALIJIPETA TOWN 02214105 21:52:00
22 VIZIANAGARAM BOBBILI JAGANNADHAPURAM 11KV JAGANNADHAPURAM LOCAL 02212303 21:49:47
23 VIZIANAGARAM BOBBILI PIRIDI 11KV PIRIDI 02212104 21:56:00
24 VIZIANAGARAM MAKKUVA MAVUDI 11KV MAVUDI 02215203 19:48:00
25 VIZIANAGARAM GURLA P.K.PALAVALASA 11KV BYREDDIPETA FEEDER 02125802 15:46:00
26 VIZIANAGARAM PUSAPATI REGA NATHAVALASA 11KV KOPPERLA RURAL (BHOGAPURAM RURAL) 02122103 21:29:00
27 VIZIANAGARAM DENKADA BATALLION 11KV JONNADA RURAL 02123402 20:53:00
28 VIZIANAGARAM BADANGI GAJARAYANIVALASA 11KV I.M.PALLI 02232103 21:49:00
29 VIZIANAGARAM TERLAM THERLAM 11KV PERUMALI 02233105 21:58:00
30 VIZIANAGARAM BOBBILI KALAVARAI 11KV KOMATIPALLI 02212202 21:50:00
31 VIZIANAGARAM BOBBILI KALAVARAI 11KV KALAVARAI 02212201 21:47:00
32 VIZIANAGARAM RAMBADRAPURAM ARIKATHOTA 11KV PATHAREGA 02235201 21:18:54
33 VIZIANAGARAM GURLA GATCHALAVALASA 11KV METTAPALLI 02125402 15:43:29
34 VIZIANAGARAM BOBBILI BOBBILI GROWTH CENTER-II 11KV ARORA 02211302 21:55:44
35 VIZIANAGARAM DENKADA BATALLION 11KV BATALLION 02123401 20:33:00