Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 SRIKAKULAM RANASTHALAM RANASTHALAM 11KV RANASTHALAM TOWN 01117101 21:17:33
2 SRIKAKULAM GARA TULUGU 11KV KORNI-KORLAM AGL 01115106 14:50:00
3 SRIKAKULAM SRIKAKULAM INDOOR 11KV NAGAVALI 01111204 11:22:35
4 SRIKAKULAM SRIKAKULAM BHYRI 11KV MUNASABPETA LI SCHEME 01114105 15:59:00
5 SRIKAKULAM GARA CHALLAPETA 11KV SRIKURMAM AGL 01115203 14:31:00
6 SRIKAKULAM KOTABOMMALI KOTABOMMALI 11KV LI SCHEMES 01213105 21:45:00
7 SRIKAKULAM JALUMURU CHALLAVANIPETA CHALLAVANIPETA LI SCHEME 01214106 21:50:00
8 SRIKAKULAM KOTABOMMALI NIMMADA 11KV Nimmada Lift Irrigation 01213204 21:52:00
9 SRIKAKULAM AMADALAVALASA AMADALAVALASA 11KV AMADALAVALASA RURAL 01121102 20:46:01