Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 RAJAHMUNDRY Rajanagaram 33/11KV Kanavaram Kanavaram Industrial 04131601 21:58:41
2 RAJAHMUNDRY Peddapuram RB PATNAM 11KV VETLAPALEMLIFTIRRIGAT 04243105 21:48:00
3 RAJAHMUNDRY Rajanagaram G YERRAMAPLEM 11KV KT PADU 04132302 18:33:00
4 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV KADIAPULANKA 04133203 18:50:00
5 RAJAHMUNDRY Jaggampeta JAGGAMPETA 11KV JAGGAMPETA INDUSTRIAL 04311106 20:06:00
6 RAJAHMUNDRY Samalkota MADHAVAPATNAM 11KV RAMESWARAM 04243402 20:09:00
7 RAJAHMUNDRY Rajanagaram 33/11KV Kanavaram Kanavaram AGL 04131602 21:58:42
8 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BICCAVOLU 11KV ANNAPURNA LI SCHEME 04532106 15:53:00
9 RAJAHMUNDRY Rampachodavaram MAREDUMILLI 11KV GURTHEDU 04331202 20:08:25
10 RAJAHMUNDRY Jaggampeta JAGGAMPETA 11KV RAMAVARAM 04311105 19:26:00
11 RAJAHMUNDRY Samalkota MADHAVAPATNAM 11KV MADHAVAPATNAM 04243401 19:41:00
12 RAJAHMUNDRY ANAPARTHY ANAPARTHY 11KV KAPAVARAMLI 04531105 15:43:00
13 RAJAHMUNDRY Rajanagaram 33/11KV Kanavaram SBS PAPER BOARD 04131604 21:57:00
14 RAJAHMUNDRY ANAPARTHY PRC PURAM 11KV PRCPURAMINDUSTRIAL 04531301 21:47:00
15 RAJAHMUNDRY Peddapuram PEDDAPURAM IDA 11KV ADITYA 04242201 20:49:00
16 RAJAHMUNDRY Peddapuram PEDDAPURAM IDA 11KV R.B.KOTHURU 04242203 20:47:00
17 RAJAHMUNDRY Rajanagaram 33/11KV Kanavaram Chakradwarabandam AGL 04131603 21:58:41
18 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV GODAVARILANKA 04133202 11:54:00
19 RAJAHMUNDRY ANAPARTHY PRC PURAM 11KV SANTHIKONDA 04531303 21:46:00
20 RAJAHMUNDRY Kirlampudi VEERAVARAM 11KV JAGAPATHINAGARAM 04316303 19:49:00
21 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV SRIRAMPURAM 04132203 18:54:00
22 RAJAHMUNDRY Kirlampudi VEERAVARAM 11KV RCPURAM 04316302 19:37:00
23 RAJAHMUNDRY Kirlampudi VELANKA 11KV VELANKA 24 HOURS 04316103 19:59:58
24 RAJAHMUNDRY Samalkota MADHAVAPATNAM 11KV AUTONAGAR 04243403 20:01:00
25 RAJAHMUNDRY Rajanagaram NANDARADA 11KV NARENDRAPURAM 04131403 18:22:00
26 RAJAHMUNDRY Rajanagaram DIWANCHERUVU 11KV DIWANCHERUVURURAL 04131503 17:57:00
27 RAJAHMUNDRY Kirlampudi VEERAVARAM 11KV VEERAVARAM 04316301 19:00:00
28 RAJAHMUNDRY Peddapuram PEDDAPURAM IDA 11KV PALM TECH 04242202 20:48:00