Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV TOWN-II 04511102 21:02:00
2 RAJAHMUNDRY Samalkota SAMALKOTA 11KV RAILWAYSTATION 04241101 20:25:00
3 RAJAHMUNDRY Peddapuram PEDDAPURAM 11KV RTC 04242101 21:19:00
4 RAJAHMUNDRY Pithapuram PITHAPURAM 11KV RAILWAYSTATION 04231101 21:59:00
5 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV TOWN-I 04511101 21:03:00
6 RAJAHMUNDRY Pithapuram PITHAPURAM 11KV TTD 04231102 21:54:00
7 RAJAHMUNDRY Amalapuram AMALAPURAM TOWN 11KV HIGH SCHOOL 04411105 20:18:00
8 RAJAHMUNDRY Amalapuram AMALAPURAM TOWN 11KV RED BRIDGE 04411102 20:45:08
9 RAJAHMUNDRY Peddapuram PEDDAPURAM 11KV INDUSTRIAL 04242106 21:19:00